Facebook

Dorpsinitiatief van Warffumers voor behoud brede ouderenzorg
PROJECT ‘GOUDOUD IN WARFFUM’

Begin 2011 bracht de ophanden zijnde sluiting van verzorgingshuis Warfheem veel verontruste mensen op de been: bijna 1600 handtekeningen werden verzameld en er werd een begin gemaakt om te kijken hoe ouderen met een brede zorgvraag toch in Warffum kunnen blijven wonen. Sinds het voorjaar van 2011 zijn de inwoners van Warffum via Op en Om de Terp (het dorpsblad van Warffum) maandelijks van alle ontwikkelingen rondom de toekomst van ouderenzorg in Warffum op de hoogte gehouden. De besturen van de Stichting Zorg voor Warfheem en de Vereniging voor Dorpsbelangen Warffum en Breede hebben in de zomer van 2012 de samenwerking gezocht en het initiatief genomen een officieel project op te starten en met subsidie van onder andere de provincie Groningen is er in het najaar van 2012 een vliegende start gemaakt met het project GoudOud in Warffum.
Voorafgaande aan het project hebben alle betrokken partijen tijdens een aantal sessies een visie over de toekomst van de ouderenzorg in Warffum geschetst. De deelnemers aan deze sessies waren: verenigingen van dorpsbelangen Warffum en Usquert, Stichting Zorg voor Warfheem, Warfheem-eigenaar Vestia, zorgaanbieder de Hoven, huisarts Meijer, fysiotherapeut GC Warffum, wethouders van de gemeente Eemsmond en Zorgkantoor Menzis. De verslagen van deze sessies kunt u onder het kopje "DOCUMENTATIE" op deze website lezen.

Visie
De visie behelst dat Warffumers, ook in de toekomst, de mogelijkheid willen bieden aan de ouderen uit hun dorp en omgeving om in Warffum te blijven wonen en zo "goud" oud te kunnen worden. Dit moet ook mogelijk zijn wanneer ouderen zich niet meer zelfstandig kunnen redden en daar hulp en (zware of lichte) zorg bij nodig hebben.

Doel
Voor kleine krimpende dorpen als Warffum is een zorgconcept op maat nodig dat aansluit bij de vraag van een dorp, maar ook bij de kracht van een dorp. Daarom is het de doelstelling van dit project om een concept voor wonen (twee hofjes met woningen en huisartsenbedden), zorg (24-uurszorg, vrijwilligershulp en virtueel verzorgingshuis) en welzijn (ontmoeten, dagactiviteiten) te ontwikkelen dat het mogelijk maakt dat bijna iedereen tot zijn dood in het dorp kan blijven wonen.

Doelgroep
Oudere bewoners van Warffum en omliggende dorpen, die behoefte hebben aan wonen, zorg en welzijn (in de breedste zin van het woord). Bewoners die niet willen verhuizen om deze zorg te ontvangen, maar het toch overwegen omdat ze bang zijn dat in hun eigen dorp onvoldoende zorg blijft en hun huis niet geschikt is deze zorg mogelijk te maken. Ook moet het mogelijk zijn voor bewoners met een vorm van (gevorderde) dementie in het eigen dorp of nabije omgeving te blijven wonen. Hiertoe wordt in het kielzog van het eerste Zorghofje een tweede, meer besloten, zorghofje ontwikkeld.

Haalbaarheidsonderzoek
In de winterperiode van 2012 heeft er in het kader van het project GoudOud in Warffum een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden. Zo werd er gekeken hoe bovenstaande visie het beste kan worden omgezet in concrete plannen. Omdat het project een echt dorpsinitiatief is, heeft de stuurgroep hiervoor verschillende bewoners uit Warffum en omstreken benaderd. Zij hebben samen een denktank gevormd die vanuit de opgestelde visie een drietal toekomstscenarios heeft bedacht voor een vernieuwend concept voor wonen, zorg & welzijn voor ouderen. Ter ondersteuning van de denktank is er daarbij een klankbordgroep gevraagd mee te kijken naar de haalbaarheid van de verschillende toekomstscenarios. De klankbordgroep bestond uit diverse professionele, externe partijen die elk vanuit hun eigen vakkennis en kunde gereageerd hebben op de gevormde plannen.

Opdracht
De opdracht van de denktank was: Concretiseer de visie in 2 tot 3 scenario′s die de volle breedte van de visie beslaan. Bij voorkeur een scenario waarin nog een rol is voor het huidige Warfheem, een scenario met nieuwbouw voor deze groep ouderen en een scenario zonder nieuwbouw of gebruik huidig Warfheem. De denktank is ook na gegaan welke activiteiten al op relatief korte termijn gestart kunnen worden zodat er voor de bewoners van Warffum en omliggende dorpen geen gat valt wanneer Warfheem eenmaal is gesloten.

Eindrapportage Haalbaarheidsonderzoek
Deze is in het vroege voorjaar van 2013 gereed gekomen en (landelijk) gepresenteerd. Het volledige rapport is onder het kopje "DOCUMENTATIE" op deze site in te zien.

Voortgang project
Inmiddels is het project geborgd door de oprichting van de stichting GoudOud in Warffum en Dorpscoöperatie Warffum. De besturen zetten zich in voor de realisatie van de drie pijlers die gezamenlijk het project vormen. Het project wordt breed gedragen in het dorp Warffum en de directe omgeving. De leden van de coöperatie komen voornamelijk uit het dorp zelf maar ook uit de omliggende dorpen als Usquert, Baflo, Eenrum en Zandeweer.

Onder het kopje "NIEUWS" kunt u de meest recente ontwikkelingen rondom het project lezen.